Pensió d'aliments

Què és el la pensió d’aliments?

Conforme disposa l’article 142 del Codi Civil, s’entén per aliments tot el que és indispensable per a una bona subsistència, tal com el menjar, l’habitatge, la roba i l’atenció mèdica.

Aquesta pensió també inclou l’educació i la instrucció del beneficiari mentre és menor d’edat i fins i tot després, quan no ha finalitzat la seva formació per motius que no li són imputables.

De què depèn la pensió d’aliments?

La quantitat d’aquesta pensió dependrà essencialment de dues circumstàncies:

• Els ingressos de la persona que estigui obligada a pagar-la.
• Les necessitats que tingui el beneficiari.

L’obligació de pagament existeix a conseqüència de la condició de necessitat, i en cas de no existir acord entre els progenitors, serà el jutge qui determinarà tant la seva quantia com l’obligació de pagament i, si cap, la distribució entre ells.

No hem d’oblidar l’existència de les despeses extraordinàries, aquests malgrat ser necessaris, no són previsibles, són eventuals poden donar-se o no, i per tant, no poden determinar-se i tenir-se en compte en la fixació de la pensió d’aliments.

Dins de les despeses extraordinàries ens trobar-nos amb les despeses necessàries, per ser imprescindibles, com els tractaments mèdics o facultatius no inclosos per la Seguretat Social, intervencions quirúrgiques d’urgència. I les despeses no necessàries, els que poden ser convenients per al desenvolupament i formació dels fills, com les activitats extraescolars, cursos d’estiu, estudis a l’estranger, etc.

En el cas de les despeses extraordinàries tots dos progenitors hauran d’estar d’acord a dur-lo a terme, i, generalment, s’abonen per meitat, tret que es disposi una altra cosa en el conveni regulador o la sentència.

pensión de alimentos

Pot modificar-se la pensió alimentària del fill/a?

Les mesures acordades en la sentència de separació i / o divorci es podran modificar mitjançant un nou acord, o judicialment, quan es modifiquin de manera substancial les circumstàncies econòmiques o personals.

D’aquesta manera, la quantitat que el jutge hagi determinat per a la pensió alimentària en cada cas concret es pot augmentar o disminuir segons les necessitats del beneficiari i l’augment o disminució dels recursos econòmics de la persona obligada a pagar.
Aquesta modificació s’ha de dur a terme pel corresponent procediment judicial de modificació de mesures.

En cas d’existir acord en la modificació, s’elaboraria un nou conveni regulador i es presentaria la corresponent demanda de mutu acord.

Si no existís acord algun sobre la modificació de la pensió, el pare o la mare que estigui interessada a fer el canvi haurà de sol·licitar-lo mitjançant una demanda. Aquesta haurà d’anar acompanyada de tots els documents i proves que acreditin el canvi de circumstàncies.

Una vegada finalitzat el procediment, si el jutge considera que és adequada la modificació sol·licitada, les mesures establertes en la sentència de separació o divorci seran substituïdes per les fixades en la sentència que posi fi a aquest procediment de modificació de mesures.

En aquest procediment de modificació de mesures també pot sol·licitar-se la modificació de la custòdia, règim de visites, així com qualsevol altra mesura que s’hagués acordat inicialment.

Pensió d'aliments 1

La suspensión de la prestación de la pensión de alimentos

El procedimiento habitual ante una nueva situación que de algún modo impida cumplir la pensión alimenticia inicialmente fijada, conlleva iniciar la modificación de medidas con el objetivo de reducir la pensión a lo que se ha denominado mínimo vital, que suele oscilar entre 150 y 200 €, y ello aunque el progenitor no tenga ingresos, salvo enfermedad o falta de capacidad o aptitud para acceder al mercado de trabajo.

Pensió d'aliments 2

Necessita un advocat de Família?

Contacti avui mateix amb Adrian Vidal Batiste.
Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Fins a quina edat és obligatori pagar la pensió d’aliments?

Aquest dubte és molt comú. Molta gent pensa que la resposta és fins que compleixin la majoria d’edat, però no és així, el codi Civil no especifica una edat màxima.

La resposta més encertada és fins que siguin independents econòmicament, això és, que s’hagi inserit en el mercat laboral, per la qual cosa no hi ha una edat determinada.

Normalment, la pensió se solia extingir quan els fills acabaven els estudis, prorrogant-se fins que trobaven treball. Però avui dia, amb l’elevada taxa d’atur juvenil, en acabar els estudis no és fàcil trobar treball, no podent ser independents econòmicament en un curt termini de temps. Avui dia, una carrera universitària no és sinònim de trobar treball.

En aquest punt, cal esmentar els supòsits dels qui ja sent majors d’edat ni estudien ni treballen, malgrat estar en disposició de fer-ho, perquè en aquests supòsits si podria procedir l’extinció de la pensió d’aliments.

Pensió d'aliments 3

Què ocorre si s’incompleix l’obligació d’abonar la pensió d’aliments?

En cas de qualsevol incompliment de la sentència, quant al règim visites, pagament de la pensió d’aliments o qualsevol altra, caldrà informar l’òrgan judicial designat per a adoptar les mesures legals adequades per a garantir la seva efectiva execució.

En el cas d’impagaments de la pensió d’aliments, s’ha d’interposar una demanda d’execució en el qual se sol·licita l’embargament de béns i/o salari de l’obligat al seu pagament.

No obstant això, sempre és recomanable intentar primer la via extrajudicial per a intentar arribar a un acord.

Ha de tenir-se en compte, que l’impagament de la pensió d’aliments durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius es troba tipificat com un delicte contra les relacions familiars, concretament d’abandó de família, en l’article 227 del Codi Penal.

pensión alimenticia

Contacte'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.

Adreça c/ Mayor nº 6, piso 4º (12001) Castelló

Email hola@adrianvidalabogado.es