Acomiadament improcedent

Índex

Què és l’acomiadament improcedent?

Una de les causes d’extinció de la relació laboral és l’acomiadament. L’acomiadament és una decisió unilateral de l’empresari de posar fi al contracte de treball, ja sigui aquest temporal o indefinit. L’empresari té a la seva disposició dos tipus d’acomiadament individuals: – L’acomiadament objectiu realitzat per unes causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció. En aquest supòsit el treballador té dret a una indemnització de 20 dies per any treballat sent necessari un preavís de 15 dies. – L’acomiadament disciplinari per un comportament greu i culpable del treballador que fa que no tingui dret a indemnització ni sigui necessari el preavís.

Acomiadament improcedent. Definició:

Per tant, l’acomiadament improcedent podríem definir-lo com aquella extinció de la relació laboral realitzada de manera incorrecta, bé per no seguir el procediment per a realitzar-lo, o, bé per tenir causa justificada per a poder efectuar l’acomiadament. L’acomiadament improcedent atorga al treballador una indemnització de 33 dies per any treballat. No obstant això, en els contractes l’antiguitat dels quals és anterior a febrer de 2012, la indemnització és a raó de 45 dies per any treballat fins a aquesta data, i de 33 posteriorment. A tot això, no tot acomiadament realitzat de manera incorrecta és considerat improcedent, ja que també pot ser considerat nul. Un acomiadament serà nul quan vulneri els drets fonamentals o el treballador es trobi en alguns supòsits com els períodes de suspensió per maternitat, risc d’embaràs, reducció de jornada per cura de menor de 12 anys… (article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors). En el cas que l’acomiadament sigui considerat nul, la conseqüència és la reincorporació del treballador en el seu lloc de treball.
Despido improcedente

Reconeixement de la improcedència de l’acomiadament per l’empresa

A vegades, l’empresa, sent coneixedora que no té causa per a realitzar l’acomiadament, pot reconèixer la seva improcedència en la carta d’acomiadament. No obstant això, el reconeixement en la carta d’acomiadament comporta que la indemnització tributi. Per això, el correcte i més habitual és que l’empresa indiqui al treballador que reconeixerà la improcedència en l’acte de conciliació davant el SMAC. D’aquesta manera, la indemnització no tributa, tret que superi els 180.000 €. A pesar que l’empresa reconegui la improcedència, és convenient que el treballador comprovi que la indemnització i la quitança són correctes, així com si l’acomiadament pogués ser considerat nul.
Despido improcedente indemnización

Ha patit un acomiadament improcedent a Castelló?

Contacti avui mateix amb Adrian Vidal Batiste. Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Procediment per a sol·licitar la improcedència davant el Jutjat

Quan l’empresa realitzi un acomiadament objectiu o disciplinari i no reconegui la improcedència, el treballador pot sol·licitar-la. Per a això, disposarà d’un termini de 20 dies hàbils, en els quals prèviament ha de presentar la papereta de conciliació davant el SMAC (Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació) i, en cas de no aconseguir cap acord, haurà de presentar la demanda davant el Jutjat social a Castelló. En aquests supòsits, la càrrega de la prova recau sobre l’empresa, qui ha de demostrar que les causes d’acomiadament al·legades en la carta són unes certes i suficients, així com que el procediment ha estat l’adequat.
Despido improcedente

Conseqüències d’un acomiadament improcedent

Conforme a l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors, quan l’acomiadament sigui declarat improcedent pel jutge, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, podrà optar entre: – la readmissió del treballador, abonant-li els salaris de tramitació (aquests són els salaris deixats de percebre des de la data d’acomiadament fins a la notificació de la sentència) o – l’abonament d’una indemnització corresponent, tal com s’ha explicat anteriorment. Aquesta elecció correspondrà al treballador si així ho estableix el conveni col·lectiu o el treballador és representant dels treballadors o delegat sindical.
Despido

La indemnització per acomiadament

L’acomiadament és una de les causes de l’extinció de la relació laboral. Sobre aquest tema, hem de distingir dos tipus d’acomiadament individual que té a la seva disposició l’empresari:

L’acomiadament objectiu:

Realitzat per unes causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció. En aquest supòsit el treballador té dret a una indemnització de 20 dies per any treballat sent necessari un preavís de 15 dies.

L’acomiadament disciplinari:

Per un comportament greu i culpable del treballador que fa que no tingui dret a indemnització ni sigui necessari el preavís.
Acomiadament improcedent 1

En el supòsit en què l'acomiadament disciplinari o l'acomiadament objectiu siguin declarats improcedents, la indemnització per al treballador serà de 33 dies per any treballat. No obstant això, en els contractes l'antiguitat dels quals és anterior a febrer de 2012, la indemnització és a raó de 45 dies per any treballat fins a aquesta data, i de 33 posteriorment.

Advocats a Castelló: Contacti'ns

680 998 237

Horario de  9:00 – 19:00 hs.
Adreça c/ Mayor nº 6, piso 4º (12001) Castelló
Email hola@adrianvidalabogado.es

Com calcular la indemnització per acomiadament?

Per a poder procedir al càlcul hem de conèixer tres elements:
  • El salari diari.
  • L’antiguitat del treballador.
  • Tipus d’acomiadament.

Quant al salari diari, s’ha de partir de la suma del salari anual, que obtindrem de la suma dels salaris mensuals bruts dels últims 12 mesos, incloent les pagues extraordinàries (tret que estiguin prorratejades). El resultat es divideix entre els dies de l’any.

Exemple:

María té un salari brut de 2.000 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de 2.000 € cadascuna. Salari: 2.000 x 12 = 24.000 € Pagues extraordinàries: 2.000 x 2 = 4.000 € Salari anual brut: 28.000 € Salari diari: 28.000 / 365 = 76,71 € Pel que fa a l’antiguitat en l’empresa, aquesta ha d’arrodonir-se per mesos complets.
cálculo indemnización
despido improcedente indemnización
María inicio la seva relació laboral en l’empresa el 2 juny de 2010, pel que està és la seva antiguitat. L’acomiadament té data d’efectes el 31 de març de 2022. Així doncs, María ha prestat els seus serveis durant 4.321 dies, que equivalen a 142 mesos.

Càlcul de la indemnització segons el tipus d’acomiadament:

(seguint les dades de l’exemple anterior) Si es tracta d’acomiadament objectiu, la indemnització serà equivalent a 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mesos de salari, és a dir, que la indemnització no podrà ser superior a multiplicar el salari mensual per 12. En el nostre exemple: Salari diari x mesos x 20 / 12 76,71 x 142 x 20 / 12 = 18.154,70 € Com aquesta quantitat és inferior a 12 mesos de salari (24.000 €), li correspon en la seva integritat. Per tant, davant un acomiadament objectiu a la treballadora li corresponen 18.154,70 € nets d’indemnització.
En el cas que ens trobem davant un acomiadament disciplinari o objectiu que ha estat impugnat i declarat improcedent, la indemnització serà de 45 dies de salari per any treballat fins al 12 de febrer de 2012, amb un màxim de 42 mensualitats i a partir d’aquesta data, de 33 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats. En el nostre exemple: Com l’antiguitat de la treballadora és anterior al 2012, hem de tenir en compte dos períodes per al càlcul. Abans del 12 de febrer de 2012: Antiguitat des del 2 de juny de 2010 fins al 12 de febrer de 2012 han transcorregut 21 mesos. Indemnització: salari diari x mesos x 45 / 12 76,71 x 21 x 45 /12 = 6.040,91 € Després del 12 de febrer de 2012: Antiguitat des del 12 de febrer de 2012 fins al 31 de març de 2022, data d’acomiadament: 122 mesos. Indemnització: Salari diari x mesos x 33 / 12 76,71 x 122 x 33 / 12 = 25.736,21 € Per tant, la indemnització total sent declarat l’acomiadament com a improcedent seria de 31.777,12 €.

Necessita assessorament en matèria laboral?

En el cas que tingui dubtes en relació a l'acomiadament que pugui efectuar-li o li hagi efectuat la seva empresa, així com qualsevol problemàtica d'àmbit laboral, no dubti a contactar amb Adrian Vidal Batiste. Se li atorgarà un ampli assessorament, informant-lo dels seus drets com a treballador, així com de les possibles indemnitzacions a les quals pugui tenir dret. Així com totes aquelles quantitats pendents de la relació laboral que pogués reclamar.
Adrian Vidal Batiste

Podemos ayudarte,
ponte en contacto con nosotros