Dret Administratiu

En la societat actual cobra cada vegada més rellevància el dret administratiu, diàriament ens relacionem amb ens públics realitzant nombroses actuacions subjectes a aquesta disciplina jurídica i pot ser que en determinades ocasions es generin conflictes entre les parts (administració i administrat).

Dret Administratiu 2
Dret Administratiu

Ens ocupem de l’assessorament jurídic i defensa judicial en el camp del dret administratiu, reclamacions i tota classe d’expedients i recursos davant i contra ajuntaments i altres administracions de l’Estat.

Derecho administrativo

A més cal no oblidar que el dret administratiu a més de ser una disciplina molt complexa és enormement canviant, on l’actualització ha de ser d’obligat compliment.

Però a més ens trobem immersos en una disciplina de contingut i especialització il·limitada:
Expropiació forçosa, ens encarreguem de tramitar expedients expropiatoris, al·legacions, interessos de demora, recursos…

Ordenació del territori i urbanisme, procediments relacionats amb l’execució i gestió d’aquesta disciplina, així com de les Juntes de compensació i entitats urbanístiques de col·laboració.

Podem ajudar-lo