Delictes contra la seguretat viària

Introducció: Què són els delictes contra la seguretat viària?

Els delictes contra la seguretat viària són un tipus de conductes il·lícites que atempten contra la seguretat pública. Aquest tipus de conductes impliquen una conducció irresponsable, no sols incomplint les normes de trànsit, sinó també, posant en perill la vida pròpia i de tercers. Sent, per tant, la seguretat en la via pública, la vida, la integritat i la salut, els béns jurídics protegits. Aquests delictes estan regulats pel Títol XVII, Capítol IV del Codi Penal. Els delictes contra la seguretat viària són els següents:

Delicte d’excés de velocitat

L’article 379.1 del Codi Penal tipifica com a delicte el conduir un vehicle a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament. Com a part dels delictes contra la seguretat viària, se sanciona amb una pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, a més, sempre comportarà la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.
Delitos contra la seguridad vial

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

(art. 379.1)

Delicte per conduir sota els efectes d’alcohol o drogues

Amb les mateixes penes que la conducció amb excés de velocitat es castiga la conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues. Si el consum d’aquestes substàncies afecta a la conducció, independentment de la taxa de consum, estarà cometent el delicte. Aquest delicte es considerarà comès també, en tot cas, quan es condueixi amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre. També es castigarà penalment la conducció en una taxa menor, si s’ha ocasionat algun accident. (art. 379.2)
Delictes contra la seguretat viària 1

Necessita un advocat Penal?

Contacti avui mateix amb Adrian Vidal Batiste. Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Delicte contra la seguretat viària per conducció amb temeritat manifesta

L’article 380 del Codi Penal castiga la conducció temerària, considerant que aquesta sempre concorre en els casos d’excés de velocitat i conducció sota els efectes d’alcohol o drogues esmentats anteriorment, i es posi en perill la vida o la integritat de les persones. Les penes en aquest cas seran de presó de sis mesos a dos anys i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys. (art. 380)
exceso de velocidad
Delicte per conducció amb manifest menyspreu per la vida dels altres La conducta castigada en aquest cas és la mateixa que l’anterior, és a dir, concurrència de velocitat i efectes d’alcohol i drogues, distingint dos supòsits: La temeritat manifesta més un menyspreu per la vida dels altres en ocasionar risc concret, es castiga el delicte amb pena de presó de 2 a 5 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació per a conduir de 6 a 10 anys. Una manera atenuada en el qual no es posa en risc concret la vida o integritat de les persones i que es castiga amb pena de presó d’1 a 2 anys, multa de 6 a 12 mesos i privació del dret de conduir de 6 a 10 anys. (art. 381)
conducción imprudente

Delictes contra la seguretat viària amb resultat lesiu

En l’article 382 del Codi Penal fa referència al fet que en els actes sancionats en els articles anteriors (arts. 379 a 381), en cas de resultat lesiu, només s’apreciarà la infracció més greu, condemnant a més al rescabalament de la responsabilitat civil.
Delitos contra la seguridad vial

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.

(art. 382)

Delicte d’Abandonar el lloc de l’accident

L’article 382 bis del Codi Penal regula l’abandó voluntari del conductor del lloc on ha participat d’un accident amb resultats lesius o la defunció d’una o diverses persones. En aquest cas les penes dependran de les circumstàncies de l’accident, distingint entre:
  • Si l’accident es causa per una acció imprudent del conductor, presó de 6 mesos a 4 anys i privació del dret de conduir d’1 a 4 anys.
  • Si els fets que causen l’accident són fortuïts es castiga amb presó de 3 a 6 mesos i la inhabilitació per a conduir de 6 mesos a 2 anys.
(art. 382. bis)
abandono de accidentado

Delicte per negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia

L’article 383 del Codi Penal castiga el conductor que es nega a sotmetre’s a una prova d’alcohol o de presència de drogues amb les penes de presó de sis mesos a un any i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys. (art. 383)
Delitos contra la seguridad vial

Delicte per Conduir sense tenir el permís de conduir vigent

Conforme a l’article 384 del Codi Penal es consideren delicte conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir. També constitueixen delictes contra la seguretat viària conduir quan s’han perdut els punts del carnet o conduir amb el permís retirat cautelarment o de manera definitiva per resolució judicial. La pena que s’imposa en aquests casos és de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies.
permiso de conducir

Aquest delicte no requereix de la creació d’un risc concret per a la seguretat viària, es comet pel simple fet de mancar de la llicència administrativa corresponent, en mancar qui el comet de les comprovacions oportunes de les característiques físiques i l’aptitud mental, així com els coneixements teoricopràctics que li habilitin per a dur a terme tal conducció.

(art. 384)

Utilització d’obstacles o substàncies que posin en perill la circulació

Com a última modalitat delictiva contra la seguretat viària, l’article 385 del Codi Penal castiga a qui ocasioni un greu risc per a la circulació actuant d’alguna d’aquestes formes:
  • Col·locant en la via obstacles imprevisibles
  • Vessant substàncies lliscants o inflamables.
  • Canviant, sostraient o anul·lant la senyalització o per qualsevol altre mitjà.
  • No restablint la seguretat de la via, quan hi hagi obligació de fer-ho.
Aquests delictes contra la seguretat viària es castiguen amb la pena de presó de sis mesos a dos anys o a les de multa de dotze a vint-i-quatre mesos i treballs en benefici de la comunitat de deu a quaranta dies. (art. 385)
sanción en la carretera

Contacte'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.