Desnonament a Espanya

Com és el procediment de desnonament a Espanya?

El judici de desnonament és un procediment judicial especial i sumari pel qual l’arrendador pretén la recuperació d’una propietat donada en arrendament.
Els judicis de desnonament més habituals són:

1- Per falta de pagament: quan l’inquilí no paga el lloguer o renda o altres quantitats acordades en el contracte, com els subministraments, taxes,…
2-Desnonament per finalització del termini acordat en el contracte.
3-Per precari: es dóna quan l’amo pretén recuperar possessió de la finca que va cedir gratuïtament i sense títol a favor d’una altra persona.

El procediment de desnonament

Aquest procediment es regula en la Llei d’Enjudiciament Civil (*LEC).
El coneixement de l’assumpte correspondrà al jutjat de primera instància del lloc on radica la finca, sent preceptiva la intervenció d’advocat i procurador en aquesta mena de procediment, independentment de la seva quantia.

desahucio en España

Cuando se interpone la demanda de desahucio en España por falta de pago de la renta o cantidades asimiladas, debe indicarse si cabe o no la enervación del desahucio. La enervación es una oportunidad que se le confiere al inquilino/arrendatario para evitar que continúe el procedimiento, para ello, debe abonar las cantidades que adeuda al arrendador y, de ese modo, el contrato de arrendamiento seguirá vigente. El arrendatario solo dispone de la enervación una vez a lo largo del contrato.

Admitida a trámite la demanda de desahucio por falta de pago, el juzgado requerirá al demandado para que en el plazo de diez días desaloje el inmueble, pague al actor o, en su caso, formule oposición a la demanda alegando las razones por las que no debe en todo o parte cantidad alguna o, en su caso, la procedencia de la enervación.
Si el demandado no se opone, en la fecha señalada por el juzgado se realizará el lanzamiento. En caso de oposición, se celebrará el juicio dictándose posteriormente la sentencia que corresponda.

En el caso del desahucio por finalización del plazo, también puede, en su caso, reclamarse las rentas impagadas.

Admitida a trámite la demanda, se dará traslado al demandado para que conteste en el plazo de diez días.

En el caso de que alguna parte lo solicite se celebrará una vista, sino se considera pertinente la celebración de la vista se dictará sentencia.

En caso de condena, la sentencia fijará una fecha para el lanzamiento de la vivienda.

Contra la sentencia que acuerda el desahucio en España cabe recurso de apelación. No obstante, para que pueda admitirse a trámite, el demandado/arrendatario deberá acreditar que ha procedido a abonar las cantidades debidas.

Por último, cuando se trata del desahucio por precario, el procedimiento será el mismo que en el caso del desahucio por finalización del plazo, si bien, en este caso, no procede la reclamación de cantidad alguna al haberse cedido gratuitamente.

Necessita un advocat Civil?

Contacti avui mateix amb *Adrian Vidal Batiste.
Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Possibilitats de l’arrendatari davant l’inici del procediment de desnonament.

Enervació del desnonament a Espanya

Hem indicat que l’enervació és una oportunitat que se li confereix a l’inquilí/arrendatari per a evitar que continuï el procediment, abonant les quantitats que deu i, d’aquesta manera, el contracte d’arrendament continuarà vigent

desahucio en España

Acudir als serveis socials

Al demandant, en la notificació de la demanda, se l’informarà de la possibilitat d’acudir als serveis socials, i en el seu cas, de la possibilitat d’autoritzar la cessió de les seves dades a aquests, a l’efecte de que puguin apreciar la possible situació de vulnerabilitat. Als mateixos efectes, es comunicarà, d’ofici pel Jutjat, l’existència del procediment als serveis socials.

Si els serveis socials confirmessin que la llar afectada es troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, es notificarà a l’òrgan judicial immediatament, i pel Jutjat se suspendrà el procés fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes, durant un termini màxim de suspensió d’un mes a comptar des de la recepció de la comunicació dels serveis socials a l’òrgan judicial, o de tres mesos si el demandant és una persona jurídica.
Una vegada adoptades les mesures o transcorregut el termini s’alçarà la suspensió i continuarà el procediment pels seus tràmits.

desahucio en España

Suspensió del llançament a causa del coronavirus

Amb motiu del coronavirus, per Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, s’ha regulat aquesta mesura excepcional que permet la suspensió tant del judici de desnonament que s’iniciï, com del llançament que ja estigués assenyalat. Ha de tenir-se en compte que només es refereix als arrendaments d’habitatge, no estan inclosos els locals de negocis.

Actualment, aquest termini de suspensió es troba prorrogat fins al 28 de febrer de 2022.

Aquesta suspensió ha de ser sol·licitada per l’arrendatari/inquilí, i haurà d’acreditar que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica conforme al que es preveu en aquesta norma, aportant la documentació corresponent al Jutjat.

desahucio en España

Contacte'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.

Adreça c/ Mayor nº 6, piso 4º (12001) Castelló

Correu electrònic hola@adrianvidalabogado.es