Delictes contra les persones

Què són els delictes contra les persones?

Els delictes contra les persones, són aquells que atempten contra la integritat física de les persones, causant la mort o lesions. Dins d’aquests delictes segons com s’hagin dut a terme, o el seu resultat més o menys lesiu, podem trobar diferents tipus agreujats, com el delicte d’assassinat o lesions, fins i tot el delicte d’avortament.

La vida, integritat física i moral és un dret fonamental de tota persona, que es recull en l’art. 15 de la Constitució:

“Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.”

Els delictes contra les persones més rellevants que podem trobar en el Codi Penal són l’homicidi , l’assassinat , les lesions o els maltractaments en l’àmbit familiar, als quals farem aquí referència. No obstant això, podem trobar altres com l’avortament, amb o sense el consentiment de la dona, la inducció al suïcidi o les lesions al fetus.

El dol o voluntat en qui comet aquest tipus de delictes és la intenció de causar un mal a una persona de manera conscient i voluntària, causant-li lesions o, fins i tot, la mort.

Tipus de delictes contra les persones més rellevants a Espanya

Delicte d'homicidi

El delicte genèric d’homicidi es regula en l’article 138 del Codi Penal:

“El que matés a un altre serà castigat, com a reu d’homicidi, amb la pena de presó de deu a quinze anys.”

La pena pot ser major, fins i tot presó permanent revisable, si es causa contra una persona menor de 16 anys, o especialment vulnerable per raó de l’edat, malaltia o discapacitat.

Dins d’aquest delicte també cap la seva comissió per imprudència greu, això és, sense la intenció de cometre-ho. En cas de la seva comissió per imprudència greu, es regula en l’article 142 del Codi Penal.

Delitos contra las personas

Delicte d'assassinat (homicidi agreujat)

El delicte d’assassinat es regula com un homicidi agreujat per la concurrència d’unes certes circumstàncies per a la seva comissió. L’article 139 del Codi Penal el tipifica així:

“1. Serà castigat amb la pena de presó de quinze a vint-i-cinc anys, com a reu d’assassinat, el que matés a un altre concorrent alguna de les circumstàncies següents:

1a Amb traïdoria.
2a Per preu, recompensa o promesa.
3a Amb acarnissament, augmentant deliberada i inhumanament el dolor de l’ofès.
4a Per a facilitar la comissió d’un altre delicte o per a evitar que es descobreixi.

2. Quan en un assassinat concorrin més d’una de les circumstàncies previstes en l’apartat anterior, s’imposarà la pena en la seva meitat superior.”

La concurrència d’alguna de les circumstàncies que esmenta aquest article són determinants per a aplicació d’aquesta major pena respecte del delicte d’homicidi.

Delitos contra las personas

Necessita un advocat Penal?

Contacti avui mateix amb Adrian Vidal Batiste.
Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Delicte contra les persones: Delicte de lesions

El tipus bàsic del delicte de lesions es regula en l’article 147 del Codi Penal:

“1. El que, per qualsevol mitjà o procediment, causés a un altre una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva salut física o mental, serà castigat, com a reu del delicte de lesions amb la pena de presó de tres mesos a tres anys o multa de sis a dotze mesos, sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva sanitat, a més d’una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic. La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considerarà tractament mèdic.

Delitos contra las personas

2. El que, per qualsevol mitjà o procediment, causés a un altre una lesió no inclosa en l’apartat anterior, serà castigat amb la pena de multa d’un a tres mesos.

3. El que colpegés o maltractés d’obra a un altre sense causar-li lesió, serà castigat amb la pena de multa d’un a dos mesos.

4. Els delictes previstos en els dos apartats anteriors només seran perseguibles mitjançant denúncia de la persona agreujada o del seu representant legal.”

Perquè la lesió sigui considerada delicte greu ha d’existir un tractament mèdic o quirúrgic (apartat 1), perquè si la víctima únicament requereix d’una primera assistència facultativa estem davant un delicte lleu (apartat 2).

També es tipifiquen, en l’article 148 del Codi Penal, penes més agreujades per al cas que la víctima de les lesions sigui o hagi estat dona o parella de l’agressor, així com si es tracta de persones vulnerables que convisquin amb l’agressor, o víctimes menors de 14 anys. De la mateixa manera, s’aplica una pena major si s’haguessin usat armes o instruments o mitjans perillosos.

Així mateix, també es regulen diferents penes agreujades segons la lesió afecti òrgans principals o no (articles 149 i 150 del Codi Penal).

Finalment, també tipifica l’article 152 del Codi Penal, la possibilitat de la comissió d’aquest delicte per imprudència greu, i la pena de la qual dependrà del risc creat i el resultat produït.

Contacti'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.

Adreça c/ Mayor nº 6, piso 4º (12001) Castelló

Correu electrònic hola@adrianvidalabogado.es

Del nostre Bloc